Stadgar

Stadgar för SeniorNet Nyköping

§ 1
SeniorNet Nyköping är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden.
Klubben är en ideologiskt och politiskt obunden förening grundad på SeniorNet Swedens stadgar.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.
Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.
Klubben skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om klubbens verksamhet.

§ 2 Medlemskap
Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och vid inträdet betalat gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 3 Klubbmötet

Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.
Sådant möte sammankallas som årsstämma eller extra klubbmöte utöver årsstämman.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttrande- och rösträtt.
Medlem har rätt att skriva motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsstämma.
Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsstämma.
Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter styrelsebehandling till SeniorNet Sweden före februari månads utgång.
Motioner skall skriftligen och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Nyköpings styrelse.
Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4 Årsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas under mars månad.
Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsstämma skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan erhåller kallelse via klubbens webbsida och i förekommande fall via annons i lokalpressen
Vid ordinarie årsstämma skall förekomma:
1. Årsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande justera årsstämmoprotokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9.Fastställande av resultat- och balansräkning
10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om klubbavgifter påföljande år
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
13. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuell ersättare
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter
16.Val av två revisorer
17. Val av valberedning om två medlemmar, varav en sammankallande
18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
19. Ärenden som väcks genom motion (som skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari)
20. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner.
21. Årsstämmans avslutning.

§5  Styrelse och revisorer
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbstämma inte är samlat.
SeniorNet Nyköping styrelse består av ordförande och minst tre av årsstämman valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga funktionärer
Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsstämma.
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.
Revisorer väljs på ett år.

§ 6 Styrelsens behörighet att fatta bindande beslut
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne av sekreteraren. Styrelsen är behörig att fatta bindande beslut när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot

§ 7 Firmateckning 
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper 
Klubbens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning.
Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast den sista februari.
Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed.
Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsstämman skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§ 9 Valberedning
Valberedning väljs vid årsstämma varvid sammansättning skall vara två medlemmar, varav en sammankallande.
Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som klubben beslutar att styrelsen skall innehålla enligt paragraf fem.
Valberedningen väljs på ett år.

§ 10 Stadgeändring
Ändring av stadgarna ska ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med två tredjedels majoritet.
Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden vilket innebär att SeniorNet Swedens kansli alltid har arkiverat för klubben gällande stadgar.

§ 11 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsstämma.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för giltighet. Bestämmelse under § 3 skall här inte tillämpas.
Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar och har inget särskilt beslutats så tillfaller tillgångarna SeniorNet Sweden.

Antagna vid årsmötet 2015